Technical Committee

Prof. Weina Han, Beijing Institute of Technology, China
Prof. Xinhua Chen, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China
Prof. Xiaochen Wang, University of Science and Technology Beijing, China
Prof. Fei He, University of Science and Technology Beijing, China
Prof. Xiaoming Xu, Hefei University of Technology, China
Prof. Dechen Yao, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China
Prof. Yunxiao Fu, CRRC Academy, China
Prof. Jie Yang, Jiangxi University of Science and Technology, China
Prof. Mingdong Sun, Beijing Jiaotong University, China
Prof. Wang Xiang, Changsha University of Science & Technology, China
Prof. Zhenxiao Pan, South China Agricultural University, China
Dr. Jiamin Zhang, University of Science and Technology Beijing, China
Dr. Jianwei Zhao, University of Science and Technology Beijing, China
Dr. Dongbo Zhang, Beijing Union University, China
Associate Professor, Honghong Guo, Beijing Union University, China
Associate Professor, Ying Zhao, Hainan University, China
Associate Professor, Dongjie Zhao, Liaocheng University, China
Associate Professor, Huanbao Liu, Shandong University of Technology, China
Prof. Feng Liu, Tianjin University of Technology and Education, China
Dr. Xiao Yang, Yanshan University, China
Associate Professor, Xuelei Wang, IEEE, China
Associate Professor, Shang Wang, IEEE, China

Scroll to Top