Organizing Committee

Conference Chair

Prof. Qing Tao, Xinjiang University, China

Program Committee Chair

Prof. Quan Yang, University of Science and Technology Beijing, China
Prof. Chuanjun Li, Tianjin Sino-German University of Applied Sciences, China
Prof. Zhe Zhang, Beijing Jiaotong University, China
Prof. Chuantao Wang, Beijing University of Civil Engineering and Architecture, China
Dr. Zhen Wang, University of California, Berkeley, USA
Dr. Gang Feng, Waseda University, Japan

Conference Co-chair

Associate Professor, Weiqiang Zheng, Xinjiang University, China
Dr. Yanjie Zhang, Taiyuan University of Technology, China

Publication Chair

Prof. Mengqi Zhou, IEEE China

Scroll to Top